СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть
Вернуться   СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть > Уголок СЦБИСТа > Распоряжения и приказы, стандарты > Документы Укрзалізниці

Документы Укрзалізниці Инструкции, приказы и др. документы Укрзалізниці

Закладки ДневникиПоддержка Социальные группы Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны Комментарии к фото Сообщения за день
Ответ   m.scbist.com - мобильная версия сайта  
 
В мои закладки Подписка на тему по электронной почте Отправить другу по электронной почте Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.12.2012, 14:42   #1 (ссылка)
Crow indian
 
Аватар для Admin


Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 38
Сообщений: 26,520
Поблагодарил: 393 раз(а)
Поблагодарили 5523 раз(а)
Фотоальбомы: 2569
Записей в дневнике: 407
Репутация: 126067
По умолчанию

Наказ № 818 - Про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України


Наказ № 818 - Про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України

Скачать

Цитата:
ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни та визначення, які вживають у цьому Положенні, мають такі значення:
акредитація - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробовування, калібрування, сертифікацію, контроль);
безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків майну та довкіллю;
безпека руху поїздів - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та пристроїв;
вимоги безпеки - вимоги, встановлені законодавчими актами, нормативно-технічною документацією та нормативно-правовими актами, виконання яких забезпечує належний рівень безпеки;
завдання управління - вимоги, які випливають із головної мети і підлягають вирішенню для її досягнення;
залізничні транспортні події - події, що виникли при русі рухомого складу та призвели до загибелі або травмування людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об'єктів залізничного транспорту, дезорганізації руху. У залежності від наслідків залізничні транспортні події класифікують: катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти та порушення;
контроль - функція управління, яка полягає в перевірці виконання завдань об'єктами управління, з метою отримання інформації щодо виконання завдань та вжиття своєчасних заходів для досягнення результату;
ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій на надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом та контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
методи управління - сукупність способів та засобів впливу керуючих суб'єктів на об'єкти управління для досягнення визначеної мети;
нагляд - спостереження за дотриманням об'єктами управління вимог нормативних актів із питань безпеки руху у процесі їх діяльності;
надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдати шкоду довкіллю;
об'єкти управління - елементи структури системи управління та виробничі процеси, на які спрямований вплив суб'єктів функцій управління;
обов'язки - нормативно закріплене коло дій, покладених на органи управління або працівників та безумовних для виконання;
оперативне реагування на транспортну подію - комплекс заходів, що його здійснюють на різних рівнях управління, від Міністерства до підприємства після отримання інформації про її виникнення з метою оперативної ліквідації та мінімізації наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин, розробляння та вживання заходів щодо їх попередження в подальшому та контролю за виконанням;
органи управління - установи, організації, підприємства та їх структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень;
підтвердження відповідності - діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам;
принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління;
ризик - поява обставин, що обумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій;
розслідування - процес, який проводять з метою попередження транспортних подій, що містить збір та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення обставин і причин та розробляння рекомендацій щодо убезпечення руху поїздів;
сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;
система управління - сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, яка дає змогу встановити політику та завдання і досягати цих завдань;
система управління безпекою руху поїздів - структурована і документована система, що дозволяє персоналу Укрзалізниці, залізниць, підприємств та структурних підрозділів ефективно проводити політику у сфері убезпечення руху поїздів;
суб'єкти управління - персонал, функційні служби, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціювання;
управління безпекою руху - підготовка, прийняття та реалізація управлінських рішень щодо здійснення організаційних, технічних заходів, спрямованих на убезпечення руху, збереження здоров'я людей, майна та довкілля;
управлінське рішення - акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети;
чинник - суттєва обставина, яка сприяє виникненню небезпечної ситуації (ризику);
функції управління - конкретні дії або сукупності дій, які забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).
4. СКОРОЧЕННЯ
ДСП - черговий по станції;
ДТП - дорожньо-транспортна пригода;
НС - надзвичайна ситуація;
ПТЕ - Правила технічної експлуатації залізниць України;
РБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці;
СУБРП - система управління безпекою руху поїздів;
СЦБ - пристрої сигналізації та зв'язку;
ТО - технічне обслуговування;
УЗ - Укрзалізниця;
УРБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці;
ЦРБ - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці.
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення визначає систему управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці.
5.2. СУБРП є цільовою підсистемою загальної системи управління в Укрзалізниці.
Ця система при організації й функціюванні процесу перевезень забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію організаційних, управлінських та технічних рішень, спрямованих на убезпечення руху поїздів, збереження життя й здоров'я людей, майна, довкілля та виявлення й оцінку чинників, що впливають на рівень безпеки.
5.3. Комплексне управління безпекою руху поїздів здійснює Державна адміністрація залізничного транспорту України.
5.4. Повноваження Укрзалізниці стосовно організації та убезпечення руху поїздів визначені статтею 16 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), статтею 11 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), Статутом залізниць України ( 457-98-п ) та ПТЕ ( z0050-97 ).
5.5. Залізниці та інші підприємства Укрзалізниці на основі цього Положення розробляють Положення про систему управління безпекою руху поїздів на підприємстві.
5.6. Управління безпекою руху поїздів на підприємствах Укрзалізниці здійснює керівник підприємства.
5.7. Основними принципами в організації роботи з управління безпекою руху поїздів є:
- принцип системності - передбачає діяльність, яка носить системний, постійний та упорядкований характер, охоплюючи всі складові системи;
- принцип випередження - передбачає діяльність, яка носить випереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення негативних чинників, що можуть призвести до транспортних подій;
- принцип колективізму - передбачає участь усіх працівників у роботі з убезпечення руху згідно зі своїми функційними обов'язками, а не тільки керівників і працівників служби безпеки руху;
- принцип інформованості - передбачає діяльність, що її будують на максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні чинники, які впливають на рівень безпеки руху;
- принцип виявлення та усунення причин - передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої не стільки на покарання винних, скільки на усунення виявлених недоліків;
- принцип упровадження коригувальних заходів - дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або для іншої небажаної ситуації;
- принцип упровадження запобіжних заходів - дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації;
- принцип адекватності - відповідність заходів з убезпечення руху реальним та потенційним загрозам;
- принцип відповідальності - передбачає усвідомленість кожного працівника та його відповідальність на своєму робочому місці за конкретні питання, що визначають безпеку руху поїздів.
6. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ ПОЇЗДІВ
6.1. Головною метою СУБРП є убезпечення процесу перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
6.2. Головним завданням СУБРП є систематизація роботи з безпеки руху, що її проводять в Укрзалізниці, підвищення її ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального й планомірного використання всіх організаційних, економічних та технічних можливостей Укрзалізниці.
6.3. На кожному рівні управління безпекою руху поїздів вирішують такі основні завдання:
- убезпечення перевезень;
- убезпечення рухомого складу;
- убезпечення об'єктів інфраструктури;
- убезпечення персоналу;
- забезпечення професійного добору за окремими спеціальностями;
- організація навчання з питань безпеки руху.
6.4. Для вирішення цих завдань передбачено:
- формування організаційної структури управління безпекою руху поїздів;
- установлення єдиного порядку планування, організації та координації роботи з безпеки руху;
- організація контролю за дотриманням працівниками технологічних норм, правил експлуатації машин, механізмів, устатковання та інших засобів виробництва, виконання робіт відповідно до вимог чинних нормативних актів з безпеки руху;
- організація накопичення інформації щодо фактичного стану безпеки руху, її облік, аналіз та оцінка за прийнятими показниками, у т.ч. й на базі комп'ютерних технологій;
- систематичне інформування працівників про передумови та причини транспортних подій, про результати профілактичної роботи;
- використання засобів обчислювальної техніки, ведення баз даних стану безпеки руху для підвищення ефективності праці керівників і спеціалістів;
- використання економічних методів для підвищення зацікавленості працівників у впровадженні у виробництво безпечної техніки й технологій, у дотриманні вимог правил, норм та інструкцій, підвищенні ефективності функціювання СУБРП в Укрзалізниці;
- ужиття заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і спеціалістів за убезпечення руху, а працівників - за дотримання вимог інструкцій на робочих місцях і інструкцій за видами виконуваних робіт.
6.5. На кожному рівні управління організаційної структури Укрзалізниці реалізують завдання управління безпекою руху поїздів із використанням типових елементів управлінського циклу (планування, організація, оперативне керівництво й координація, контроль, облік, аналіз та оцінка).
6.6. До функцій управління безпекою руху поїздів належать:
6.6.1. Організація та координація робіт, які передбачають:
- визначення органів управління безпекою руху поїздів;
- установлення функційних зв'язків між структурними підрозділами і порядку їх взаємодії, розподіл обов'язків та відповідальності структурних підрозділів, посадових осіб та працівників;
- регламентацію діяльності керівників та посадових осіб;
- нормативне забезпечення управління безпекою руху поїздів.
6.6.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення:
- отримання оперативної та остаточної інформації про транспортні події;
- облік, накопичення, систематизація та аналіз інформації з визначенням передумов, причин та причинно-наслідкових зв'язків;
- розрахунок та оцінка показників аварійності та стану безпеки руху;
- передавання інформації за рівнями організаційної структури Укрзалізниці у встановленому порядку.
6.6.3. Оперативне реагування та розслідування транспортних подій складаються з:
- проведення аварійно-відбудовних робіт;
- розслідування транспортних та інших надзвичайних подій;
- оцінки стану безпеки руху на підприємствах (залізницях), де стались транспортні та інші надзвичайні події.
6.6.4. Планування та виконання робіт із безпеки руху містять:
- розробку та реалізацію заходів щодо усунення або зведення до мінімуму випадків повторного виникнення транспортних подій;
- забезпечення реалізації (виконання) прийнятих завдань;
- супроводження їх виконання на всіх етапах;
- оцінку результатів, прийняття в установленому порядку виконаних завдань.
6.6.5. Спеціальні функції містять:
- підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу;
- ліцензування окремих видів діяльності.
6.6.6. Пропаганда безпеки руху здійснюється шляхом:
- здійснення роз'яснювальної роботи;
- проведення днів, тижнів, місячників безпеки руху;
- проведення конференцій, семінарів, нарад, шкіл передового досвіду;
- використання наочної агітації та засобів масової інформації.
6.6.7. Контрольні функції забезпечують виконання таких видів контролю:
- спеціального контролю (інспектування), що його проводять органи, на які покладено здійснення нагляду за безпекою руху поїздів;
- комплексних перевірок (технічних ревізій, контрольних перевірок);
- цільових перевірок;
- оперативного контролю.
6.6.8. Управлінські рішення містять такі етапи:
- підготовку рішення,
- прийняття рішення,
- реалізацію рішення.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ
7.1. Органи управління
7.1.1. Функціювання СУБРП передбачає формування органів управління, установлення функційних обов'язків для структурних підрозділів та посадових осіб, що приймають участь в управлінні, а також регламентацію їх діяльності.
7.1.2. Організацію та забезпечення роботи з безпеки руху поїздів в Укрзалізниці здійснюють головні управління та управління у межах своєї компетенції. Для цього у кожному технічному Головному управлінні та управлінні призначають вивільненого фахівця з безпеки руху поїздів, а в окремих, визначених Укрзалізницею головних управліннях, уводять посаду заступника начальника Головного управління з безпеки руху.
7.1.3. У службах та структурних підрозділах залізниць призначають відповідальних працівників із безпеки руху поїздів.
7.1.4. Інші структурні підрозділи Укрзалізниці приймають участь у роботі з питань безпеки руху поїздів згідно з функційними обов'язками.
7.2. Функційні обов'язки
7.2.1. Загальні положення
7.2.1.1. Основними обов'язками працівників залізничного транспорту є: задоволення потреб щодо перевезення пасажирів та вантажів при безумовному убезпеченні руху та збереження вантажів, що їх перевозять, ефективне використання технічних засобів, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії та охорони довкілля.
7.2.1.2. Кожний працівник, діяльність якого пов'язана з рухом поїздів, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації ( z0050-97 ), вимог охорони праці й безпеки руху.
7.2.1.3. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневрувальному составу, а також вживати інших заходів для їх зупинювання у випадках, які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, які створюють загрозу безпеці руху або забрудненню довкілля, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.
7.2.1.4. Порушення вимог безпеки руху працівниками залізничного транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
7.2.1.5. До положень про головні управління та структурні підрозділи на всіх рівнях управління та до посадових інструкцій повинні бути внесені конкретні обов'язки та відповідальність щодо убезпечення руху поїздів.
7.2.1.6. Положення про структурні підрозділи та функційні обов'язки посадових осіб із питань безпеки руху поїздів розробляють головні управління, управління, на які покладена організація роботи з безпеки руху, узгоджують з Головним управлінням безпеки руху і екології та затверджують в установленому порядку.
7.2.1.7. Функційні обов'язки посадових осіб із безпеки руху поїздів один раз на 5 років підлягають перегляду.
7.2.2. Функційні обов'язки посадових осіб Укрзалізниці
7.2.2.1. Функційні обов'язки посадових осіб Укрзалізниці (далі - керівництво) визначені Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 262 ( 262-96-п ), Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ), і посадовими інструкціями.
7.2.2.2. Керівництво вживає заходів для убезпечення руху поїздів, організовує розслідування причин транспортних подій, замовляє розробляння нормативів з безпеки руху відповідно до вимог міжнародних стандартів і законодавства України.
7.2.2.3. Організовує роботу з навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та перевірки знань працівниками нормативних актів з безпеки руху поїздів.
7.2.2.4. Формує галузеві програми наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок з питань безпеки руху, координує їх виконання, сприяє впровадженню в практику досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду.
7.2.2.5. Розробляє технічні вимоги до нових видів рухомого складу та обладнання залізничного транспорту, формує замовлення для промисловості й організує контроль за їхнім виготовленням.
7.2.2.6. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу залізничного транспорту на довкілля, контролює додержання вимог національних і міжнародних документів з цих питань.
7.2.2.7. Керівництво створює умови для проходження працівниками, безпосередньо пов'язаними з рухом поїздів, попередніх і періодичних медичних обстежень та окремими категоріями працівників - професійного психофізіологічного добору.
7.2.2.8. Керівництво здійснює заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці, соціальний захист працівників залізничного транспорту, впровадження єдиної системи оплати їх праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов.
7.2.2.9. Функційні обов'язки керівників підприємств, що входять до складу Укрзалізниці, визначені статутом підприємств, затверджують наказом Укрзалізниці в установленому порядку.
7.2.3. Функційні обов'язки працівників
7.2.3.1. Особи, які влаштовуються на залізничний транспорт на роботу, пов'язану з рухом поїздів, повинні пройти професійне навчання і в майбутньому періодично перевірятися на знання нормативних актів з безпеки руху та охорони праці.
7.2.3.2. Особи, яких приймають на залізничний транспорт на посади, пов'язані з рухом поїздів, повинні пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення придатності їх для виконання відповідної роботи, а окремі категорії працівників - професійний психофізіологічний добір.
7.2.3.3. Відповідальними за убезпечення руху поїздів працівниками залізничного транспорту є керівники відповідних підрозділів.
7.3. Регламентація діяльності
7.3.1. На підставі функційних обов'язків посадових осіб усіх рівнів управління з безпеки руху розробляються, узгоджуються головними ревізорами з безпеки руху поїздів і автотранспорту відповідного рівня та затверджуються наказом органу управління Основні нормативи особистої участі посадових осіб у проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни й забезпечення безпеки руху (далі - Основні нормативи).
7.3.2. Контроль за виконанням посадовими особами Основних нормативів покладається на відповідні структурні підрозділи та органи управління вищого рівня. Нагляд за виконанням Основних нормативів здійснюється працівниками апаратів головних ревізорів із безпеки руху.
7.3.3. Для попередження транспортних подій, організації постійного контролю за рівнем безпеки руху, вивчення стану на місцях, надання практичної допомоги встановлено єдиний порядок проведення "Дня безпеки" на залізницях.
7.3.4. "Дні безпеки" проводять щосереди. Примірний перелік питань, які потребують висвітлення під час проведення "Дня безпеки", наведено в додатку 1.
7.3.5. У "День безпеки" перевіряють:
- виконання вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міністерства транспорту та зв'язку України й Укрзалізниці, направлених на убезпечення руху поїздів і автотранспорту;
- виконання заходів господарств, направлених на убезпечення руху;
- організацію та якість проведення технічного навчання в службах, відділах і структурних підрозділах;
- організацію роботи громадських інспекторів із безпеки руху поїздів і автотранспорту.
7.3.6. Керівники головних управлінь (начальники, їх заступники та головні інженери) перевіряють лінійні підрозділи у "Дні безпеки" за квартальними графіками, узгодженими Головним управлінням безпеки руху та екології і затвердженими заступником Генерального директора Укрзалізниці.
Фахівці головних управлінь перевіряють лінійні підрозділи у "День безпеки" за місячними графіками, затвердженими начальником Головного управління.
Копії графіків направляють у Головне управління безпеки руху та екології до 25-го числа кожного попереднього місяця.
7.3.7. У кожному Головному управлінні повинні бути заведені журнали для обліку проведених у "День безпеки" перевірок. Журнал повинен бути у фахівця з безпеки руху, призначеного начальником Головного управління.
7.3.8. Матеріали перевірок, здійснених під час проведення "Дня безпеки", оформлюють актом або записом у журналі проведення перевірок у "Дні безпеки".
8. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8.1. Отримання інформації
8.1.1. Виявлення чинників, що впливають на стан безпеки руху, відбувається під час:
- технічного нагляду, технічних оглядів рухомого складу, устатковання, споруд та пристроїв, інших об'єктів транспорту, колії;
- перевірок підприємств, рухомого складу, колії, споруд та пристроїв тощо;
- аналізів стану безпеки руху;
- службових розслідувань транспортних подій.
8.1.2. Залізниці, об'єднання та підприємства Укрзалізниці надають в установленому порядку в Державну адміністрацію залізничного транспорту України оперативну й узагальнену періодичну інформацію про катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти, порушення, дорожньо-транспортні пригоди, нещасні випадки, пожежі, екологічні лиха, акти несанкційованого втручання в транспортну діяльність та інші надзвичайні ситуації.
8.2. Облік та аналіз
8.2.1. Усі транспортні події підлягають обов'язковому обліку в Державній адміністрації залізничного транспорту України та її структурних підрозділах.
8.2.2. Основним документом для обліку катастроф, аварій та серйозних інцидентів є перший примірник акта службового розслідування форми РБУ-1 (додаток 2), затверджений начальником залізниці, директором (начальником) відповідного об'єднання (підприємства), що підпорядковано Укрзалізниці. На основі акта форми РБУ-1 в апараті безпеки руху залізниці складають облікову картку у 2-х примірниках форми РБУ-6 (додаток 3), один примірник якої зберігають в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, а другий примірник надсилають в ЦРБ для контролю та надання остаточного технічного висновку щодо класифікації випадку.
8.2.3. Основним документом для обліку інцидентів та порушень у поїзній і маневровій роботі є перший примірник акта службового розслідування форми РБУ-3 (додаток 4).
Усю інформацію щодо інцидентів та порушень зберігають в установленому порядку у структурних підрозділах Укрзалізниці, дирекціях залізничних перевезень, службах управлінь залізниць, апаратах УРБ.
8.2.4. Головне управління безпеки руху та екології складає щомісячні довідки стану щодо безпеки руху поїздів та причин транспортних подій. За результатами розслідувань транспортних подій Головне управління безпеки руху та екології щоквартально готує та видає аналіз стану безпеки руху поїздів. Усю сукупність виявлених під час розслідування та обліку транспортних подій причин/чинників використовують як інформаційну базу для проведення аналізу. За результатами аналізу розробляють рекомендації з підвищення рівня безпеки руху поїздів.
8.2.5. Облік транспортних подій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, окрім того, ведуть у журналі реєстрації транспортних подій з небезпечними вантажами (додаток 5) фахівці Головного комерційного управління Укрзалізниці та комерційного господарства залізниць.
8.3. Оцінка показників
8.3.1. На підставі отриманої інформації щодо транспортних подій проводять оцінку своєчасності проведення розслідування подій, повноти та правильності оформлення матеріалів, виконання заходів, запропонованих в актах розслідування та матеріалах проведених розглядів.
8.3.2. Для оцінки стану безпеки руху поїздів застосовують абсолютні та питомі показники.
8.3.3. Основними питомими показниками оцінки стану безпеки руху поїздів є:
кількість транспортних подій на 1 млн приведених ткм;
кількість загиблих на 100 подій;
кількість травмованих на 100 подій.
8.4. Передавання інформації
8.4.1. Оперативну інформацію про транспортні події, що надійшла від залізниць, об'єднань та підприємств Укрзалізниці, передають Міністерству транспорту та зв'язку України через наявні засоби зв'язку:
8.4.1.1. У неробочий час, у вихідні та святкові дні - головним диспетчером оперативно-розпорядчого відділу оперативного управління Головного управління перевезень Укрзалізниці відповідальному черговому Міністерства транспорту та зв'язку України за своїм підписом. У перший за вихідним чи святковим робочий день ця інформація до 10-ї години підтверджується листом керівника відповідного Головного управління чи управління, а при катастрофі та аварії - листом Генерального директора Укрзалізниці або його заступника.
8.4.1.2. У робочий час - Головним управлінням безпеки руху та екології, Головним комерційним управлінням, Головним управлінням охорони й організації праці та Управлінням воєнізованої охорони, у залежності від транспортної події - Управлінню безпеки на транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України за підписом керівника відповідного Головного управління чи управління, а при катастрофі та аварії - за підписом Генерального директора Укрзалізниці або його заступника.
8.4.2. Первинне повідомлення про катастрофи та аварії повинно вміщувати таку інформацію:
- дата й час;
- місце події;
- класифікація події (катастрофа або аварія);
- відомості про поїзд, із яким трапилась подія;
- прізвище, ім'я та по батькові машиніста поїзда та помічника машиніста;
- кількість загиблих і травмованих осіб (локомотивна бригада та пасажири), а також кількість загиблих і травмованих сторонніх осіб;
- ступінь пошкодження рухомого складу, об'єктів, споруд;
- опис обставин катастрофи або аварії, які достовірно відомі на момент подання повідомлення;
- метеорологічні умови на момент події;
- характеристика місцевості події, а також інформація про труднощі доступу до рухомого складу або особливі вимоги, що стосуються прибуття на місце події;
- інформація про вантаж;
- наявність і характер небезпечних вантажів;
- дані про організацію та проведення аварійно-відбудовних робіт;
- інші достовірні відомості про транспортну подію, що відомі на момент подання інформації.
8.4.3. Оперативну інформацію щодо серйозних інцидентів надають за формою, наведеною в додатку 6. Інформацію щодо інцидентів та порушень передають за формою, наведеною в додатку 7.
8.4.4. Оперативну інформацію щодо стану безпеки руху поїздів за господарствами Укрзалізниці та за тяжкістю наслідків передають за формами, наведеними в додатках 8 та 9 відповідно.
8.4.5. Остаточну інформацію про транспорті події передають за формами, що наведені в додатках 10-13.
8.4.6. Звіт (оперативну інформацію) щодо стану безпеки руху при перевезеннях небезпечних вантажів надають за формою, наведеною в додатку 14.
9 ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
9.1. Аварійно-відбудовні роботи
9.1.1. Проведення аварійно-відбудовних робіт здійснюють відповідно до Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 27.04.2001 N 258 , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.05.2001 N 422/5613.
9.1.2. Координацію робіт аварійно-відбудовних формувань Укрзалізниці здійснюють оперативним штабом Укрзалізниці.
9.1.3. Для оперативного реагування на можливі НС та координації роботи аварійно-відбудовних формувань у вихідні та святкові дні та у разі виникнення загрози надзвичайних ситуацій (снігові замети, повені, зсуви, обвали тощо) Державна адміністрація залізничного транспорту встановлює чергування відповідальних працівників.
9.2. Розслідування транспортних подій
9.2.1. Діяльність комісій з розслідування
9.2.1.1. Залізничні транспортні події, які залежно від наслідків класифікують як катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти, порушення, підлягають розслідуванню.
9.2.1.2. Розслідування проводить комісія, яку створюють наказом керівника органу, що його проводить.
У наказі визначають склад комісії, строки проведення розслідування, дії працівників, які беруть участь у розслідуванні, порядок оформлення результатів, терміни та порядок подання матеріалів.
9.2.1.3. При розслідуванні катастроф та аварій комісії в обов'язковому порядку здійснюють розслідування технічних, організаційних та психофізіологічних (людських) причин.
9.2.1.4. Для розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів наказом начальника залізниці призначається постійно діюча комісія. До її складу залучають заступників начальника залізниці за господарствами, заступника начальника залізниці - головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, начальників служб або їх заступники, начальника дирекції залізничних перевезень, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці, начальників структурних підрозділів залізниці. Беруть участь у розслідуванні керівники та фахівці відповідних головних управлінь та управлінь Укрзалізниці.
Очолює розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів начальник залізниці або особа, що виконує його обов'язки.
9.2.1.5. Для розслідування інцидентів наказом начальника дирекції залізничних перевезень призначається постійно діюча комісія. До її складу залучають головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, начальників структурних підрозділів залізниці, ревізорів із безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці. Беруть участь у розслідуванні керівники та фахівці управління залізниці, ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.
Очолює розслідування інцидентів начальник дирекції залізничних перевезень.
Керівники розслідують порушення безпеки руху відповідних структурних підрозділів залізниці за участю ревізорів із безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниць залізниці.
9.2.1.6. У службовому розслідуванні причин і обставин транспортних подій зобов'язані брати участь як представники залізниці, у межах якої сталася транспортна подія, так і представники залізниць і підприємств, працівники яких причетні до цих подій. Повідомлення причетним до транспортної події повинно бути відправлено не пізніше 12-годинного терміну після її скоєння. Якщо представники залізниці, які причетні до транспортної події, не прибудуть протягом 36 годин із часу повідомлення та не повідомлять у 12-годинний термін після одержання повідомлення про можливу затримку, то розслідування проводиться без їх участі. Результати та висновки у цьому випадку є обов'язковими для всіх.
Катастрофи та аварії розслідують залізниці, дирекції залізничних перевезень, підприємства та структурні підрозділи залізничного транспорту за місцем їх скоєння, територіально.
9.2.1.7. Транспортні події, які виникли з вини працівників залізниць та підприємств інших держав, розслідують територіально за місцем їх скоєння згідно з Інструкцією про порядок спільних дій залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки зі службового розслідування порушень безпеки руху в поїзній і маневровій роботі і враховують окремо за господарствами, дирекціями залізничних перевезень, залізницями, управліннями та головними управліннями Укрзалізниці відповідно до класифікації транспортних подій.
Випадки пошкодження технічних засобів сторонніми особами або підприємствами при виконанні робіт без погодження або випадки пошкодження технічних засобів унаслідок стихійного лиха або крадіжок, що підтверджено відповідними документами, розслідують та враховують як інші транспортні події за господарствами.
9.2.1.8. Службове розслідування випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях, при яких двоє і більше осіб загинуло або троє і більше травмовано, очолює безпосередньо на місці події начальник залізниці чи особа, яка виконує його обов'язки.
Начальник дирекції залізничних перевезень або особа, яка виконує його обов'язки, очолює службове розслідування ДТП на залізничних коліях, при яких одна особа загинула або до двох осіб травмовано. Розслідування ДТП на залізничних коліях із менш тяжкими наслідками очолює заступник начальника дирекції залізничних перевезень.
У розслідуванні зазначених випадків ДТП беруть участь керівники причетних служб залізниці, відповідних структурних підрозділів, а також ревізори з безпеки руху.
9.2.2. Проведення розслідування транспортних подій
9.2.2.1. При службовому розслідуванні повинні бути з'ясовані всі обставини, через які відбулась транспортна подія, її причини, наслідки та виявлені винні у цьому особи.
9.2.2.2. У разі потреби проведення експертних досліджень та випробовувань при розслідуванні катастроф, аварій та серйозних інцидентів їх проводять із залученням комісії незалежних експертів, інших наукових організацій залізничного транспорту в установленому порядку. Необхідні дослідження та випробовування проводяться за визначенням та під контролем Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.
9.2.2.3. Рішення щодо остаточної класифікації та причин транспортних подій приймає начальник Головного управління безпеки руху та екології - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці.
9.2.2.4. Керівники відповідного структурного підрозділу залізниці, на території якого сталася транспортна подія, несуть відповідальність за збереження вантажів, а також деталей верхньої будови колії, рухомого складу та інших предметів, які можуть мати значення при з'ясуванні причин транспортної події, протягом усього періоду службового розслідування.
Рішення про направлення зазначених матеріальних доказів на дослідження чи випробовування і термін їх зберігання приймають перші керівники залізниць за погодженням з Головним управлінням безпеки руху та екології.
9.2.2.5. На місці транспортної події у період розслідування вилучають швидкостемірну стрічку локомотива (начальник локомотивного депо або ревізор з безпеки руху у локомотивному господарстві, головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці чи дільниці залізниці), натурний лист поїзда, довідку про забезпечення поїзда гальмами, бланки із записом попереджень про обмеження швидкості руху та журнал технічного стану локомотива.
На місці випадку складають схему зруйнованої колії та розташування рухомого складу і вантажу, слідів зійдення рухомого складу з рейок із прив'язкою до кілометра та пікетів початку зійдення й місця зупинення локомотива та окремих груп вагонів. Проводять фотографування або відеознімання наслідків випадку, пошкоджень колії, рухомого складу, вантажу, знайдених на колії сторонніх предметів або деталей рухомого складу, деформованих та зламаних деталей, перекритих кранів тощо. Складають акти огляду місця зійдення, технічного стану рухомого складу, колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ, зв'язку та інших пристроїв, що мають значення при встановленні причин порушення безпеки руху (зазначені акти підписують керівники причетних підрозділів залізниці, які першими прибули на місце події). Також складають акти огляду головної та хвостової частин поїзда, які не сходили з рейок, із зазначенням включення автогальм та положенням режимів у повітророзподільниках. Відбирають письмові (у потрібних випадках і аудіозаписи) пояснення від осіб, причетних до скоєної події, а також відомості від інших працівників та свідків, що можуть бути використані для встановлення причин порушення безпеки руху. Установлюють та фіксують погодні умови в момент порушення безпеки руху.
Відповідальними за проведення операцій, що входять у процес розслідування, є головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.
9.2.2.6. Додаткове пошкодження рухомого складу та вантажів при відбудовних роботах, викликане потребою найшвидшого відновлення руху, може бути допущене лише з дозволу начальника залізниці у разі, якщо за терміном проведення відбудовних робіт з ліквідації наслідків зійдення рухомого складу на головних коліях прямі збитки можуть перевищити вартість нового рухомого складу, однотипного тому, що зійшов з колії, або його додаткового ремонту. У цьому випадку наслідки від пошкодження рухомого складу не впливають на класифікацію випадку. Надання такого дозволу оформлюють письмовим наказом, копію якого надають до Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.
9.2.2.7. Відповідальними за збереження деталей, предметів з місця події, об'єктивність розслідування і правильність класифікації транспортних подій, своєчасне і повне оформлення матеріалів розслідування і подання їх у визначений термін в управління залізниці є керівники структурних підрозділів, начальник дирекції залізничних перевезень та головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці і дільниці залізниці.
9.2.3. Дії працівників, які беруть участь у службовому розслідуванні транспортних подій
9.2.3.1. Передання інформації про транспортні події і наступні дії працівників, які беруть участь в організації їх службового розслідування, здійснюють в установленому порядку.
9.2.3.2. Про випадки транспортних подій зі значною перервою руху поїздів, загибеллю чи травмуванням пасажирів або втратою вантажу начальник залізниці доповідає Генеральному директорові Укрзалізниці негайно.
Про загибель і травмування пасажирів при транспортних подіях начальник залізниці, дирекції залізничних перевезень сповіщає Головне пасажирське управління Укрзалізниці із зазначенням прізвищ потерпілих пасажирів, місця їх проживання, роботи і про надання необхідної допомоги. Про всі ці випадки Головне пасажирське управління веде відповідну щорічну звітність.

Про транспортні події заступник начальника залізниці - головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту в установленому порядку доповідає в Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.
9.2.3.3. Не пізніше як через 24 години з моменту катастрофи або аварії начальник дирекції залізничних перевезень, головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці спільно повідомляють телеграмою про обставини катастрофи або аварії Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці та начальника залізниці.
9.2.3.4. Укрзалізниця згідно із встановленим порядком надсилає повідомлення у Міністерство транспорту та зв'язку України про такі випадки: транспортні події; інциденти з небезпечними вантажами; пожежі та випадки загорянь на рухомому складі; розливи нафти або нафтопродуктів об'ємом понад 1 куб.м та про інші екологічні лиха; випадки дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних переїздах, якщо в ДТП хоча б одна особа загинула або травмована; ДТП з автомобільним транспортом підприємств, що входять до сфери управління Укрзалізниці, та структурних підрозділів, а також про ДТП з автомобільним транспортом інших власників транспортних засобів, що виникли без участі автотранспортних засобів, що входять до сфери управління Укрзалізниці, але з вини її підрозділів, якщо в ДТП хоча б одна особа загинула або травмована; нещасні випадки зі смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки смерті, а також випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків на підприємствах та у структурних підрозділах Укрзалізниці; акти несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту (у т.ч. повідомлення про загрозу вибуху від вибухових пристроїв та можливі випадки інфекційного зараження або підозри на них).
Головне управління безпеки руху та екології, Головне комерційне управління, Головне управління охорони й організації праці та Управління воєнізованої охорони подають Міністерству транспорту та зв'язку України щомісячну, квартальну та річну узагальнену інформацію про такі випадки за встановленими формами.
9.2.4. Порядок оформлення результатів
9.2.4.1. Після з'ясування причин катастрофи, аварії або серйозного інциденту, визначення винних працівників і встановлення ступеня пошкодження колії, споруд, пристроїв і рухомого складу, але не пізніше як через 48 годин з моменту випадку начальник дирекції залізничних перевезень складає акт службового розслідування форми РБУ-1 у восьми примірниках. Зазначений акт затверджує начальник залізниці або керівник відповідного об'єднання чи підприємства, що підпорядковані Укрзалізниці. На підставі акта форми РБУ-1 в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці складають у трьох примірниках облікову картку форми РБУ-6, один примірник якої зберігають в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, другий - надсилають до Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці для контролю та надання остаточного технічного висновку щодо класифікації випадку, а третій (після надання остаточного технічного висновку) - до відповідного Головного управління Укрзалізниці, у господарстві якого сталася катастрофа, аварія або серйозний інцидент.
9.2.4.2. Начальник дирекції залізничних перевезень і начальник залізниці відповідно у 9-денний і 12-денний термін після катастрофи або аварії, а також у 7- та 10-денний термін після серйозного інциденту повинні розробити заходи щодо попередження та недопущення подібних випадків і оформити матеріали службового розслідування.
Матеріали розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів незалежно від наслідків готують до розгляду відповідні служби залізниці, й їх розглядає начальник залізниці з викликом причетних працівників. Своєчасність розслідування і повноту матеріалів контролює головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.
9.2.4.3. Порядок оформлення матеріалів службового розслідування катастрофи, аварії або серйозного інциденту на залізниці і подальшої роботи з ними у відповідних головних управліннях Укрзалізниці визначає Головне управління безпеки руху та екології.
По одному примірнику матеріалу службового розслідування катастрофи або аварії надають Головному управлінню безпеки руху та екології Укрзалізниці, відповідному Головному управлінню Укрзалізниці, Міністерству транспорту та зв'язку України, апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та відповідній службі залізниці. По одному примірнику залишають у дирекції залізничних перевезень та в структурному підрозділі, працівники якого допустили катастрофу або аварію.
Документи та послідовність їх розміщення в матеріалах службового розслідування повинні відповідати переліку, наведеному в додатку 15.
9.2.4.4. Матеріали та висновки комісії з розслідування катастрофи на залізницях України (акт, протокол, наказ, заходи, інформаційна телеграма) розглядають за участю причетних осіб, узгоджують з Головним управлінням безпеки руху та екології, та їх затверджує Генеральний директор Укрзалізниці чи його перший заступник.
9.2.4.5. Матеріали та висновки комісії з розслідування аварій на залізницях України (акт, протокол, наказ, заходи, інформаційна телеграма) розглядають за участю причетних осіб, узгоджують з Головним управлінням безпеки руху та екології та їх затверджує перший заступник Генерального директора Укрзалізниці чи заступники Генерального директора, які відповідають за належні господарства.
9.2.4.6. Згідно з наданим Головним управлінням безпеки руху та екології остаточним висновком щодо класифікації та причин випадку катастрофи, аварії або серйозного інциденту начальник Головного управління чи управління Укрзалізниці, у господарстві якого стався випадок, або його перший заступник не пізніше 15-денного терміну готує розгляд катастрофи чи аварії, розглядає серйозний інцидент за участю ревізорів Головного управління безпеки руху та екології і за висновками цього розгляду готує протокол, інформаційну телеграму, а у разі потреби - наказ та додаткові заходи з ліквідації й попередження причин, що викликали випадок.
Матеріал службового розслідування катастрофи або аварії, що трапилася не з вини працівників залізниць, структурних підрозділів, організацій і підприємств залізничного транспорту, Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці надають відповідним міністерствам та іншим органам виконавчої влади для вжиття ними заходів щодо недопущення подібних порушень.
9.2.4.7. При розслідуванні інцидентів та порушень у поїзній і маневровій роботі особи, що проводили розслідування, не пізніше 48 годин з моменту їх скоєння складають акт форми РБУ-3 у трьох примірниках за підписом членів комісії, які проводили службове розслідування.
Один примірник цього акта повинен зберігатися у начальника структурного підрозділу, працівники якого допустили інцидент чи порушення, другий передають в апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, третій зберігають у відповідній службі управління залізниці.
Якщо винуватцями інциденту чи порушення є працівники підприємства або структурного підрозділу іншої залізниці, то додаткові примірники акта разом з іншими матеріалами розслідування надсилають на це підприємство, в структурний підрозділ, відповідну службу залізниці та в апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.
При розслідуванні транспортних подій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, додатково складають акт форми БНВ-1 (додаток 16), який зберігають у комерційній службі залізниці, де транспортна подія сталася, а у разі потреби додатковий примірник акта надсилають залізниці навантаження.
9.2.4.8. Усі випадки транспортних подій розглядають на підприємстві чи в структурному підрозділі. Розгляд і оформлення матеріалів на підприємстві чи в структурному підрозділі мають бути проведеними не пізніше триденного терміну.
Обставини транспортних подій, що їх розслідує начальник дирекції залізничних перевезень, у семиденний термін мають бути розглянуті ним особисто або особою, яка виконує його обов'язки.
9.2.4.9. Матеріали службового розслідування інцидентів та порушень готує структурний підрозділ. Своєчасність розслідування і повноту матеріалів розслідування контролює відповідна служба залізниці і головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці.
Технічний висновок щодо причин транспортних подій відповідно до класифікації готують за двома підписами: катастрофи, аварії та серйозного інциденту - за підписами заступника начальника залізниці - головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту та начальника відповідної служби; інциденту - головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та начальника або заступника начальника відповідної служби; порушення - ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту по господарству дільниці залізниці та начальника відповідного структурного підрозділу залізниці.
У головних управліннях Укрзалізниці у 15-денний термін розглядають серйозні інциденти та інциденти, а саме: злам бокової ферми кузова вантажного вагона, колісної пари або її елементів, боковини візка рухомого складу, надресорної чи хребтової балок пасажирських і вантажних вагонів або тріщини балок візків пасажирських вагонів.
9.2.4.10. Матеріали службового розслідування зберігають:
а) про катастрофи та аварії - у Головному управлінні безпеки руху та екології і у відповідному Головному управлінні Укрзалізниці, в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, у відповідній службі, в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та відповідному структурному підрозділі залізниці.
Терміни зберігання матеріалів службового розслідування:
- якщо немає загиблих або травмованих людей - 5 років;
- якщо загинули і є травмовані пасажири - 10 років;
- якщо загинули або травмовані працівники залізничного транспорту - 45 років.
Матеріали службового розслідування передають до архіву у відповідності до установленого порядку;
б) про інциденти та порушення - у структурному підрозділі, апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці та у відповідній службі управління залізниці. Термін зберігання матеріалів службового розслідування 5 років.
9.2.4.11. Розслідування випадків транспортних подій, що трапилися на під'їзних коліях промислових підприємств з вини працівників залізниць, проводять в порядку, установленому цим Положенням. Транспортні події, які допущені на коліях залізниць України з вини працівників під'їзних колій, розслідують окремо й у звітність не включають.
У розслідуванні транспортних подій з рухомим складом залізниці, що трапилися на під'їзних коліях промислових підприємств чи коліях промислового залізничного транспорту з вини працівників підприємств та організацій - власників під'їзних колій, повинні брати участь ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, начальник станції та інші працівники за вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень.
Розслідування та облік транспортних подій, що трапилися на коліях шириною 1435 мм та 750 мм, проводять згідно з порядком, установленим цим Положенням.
9.2.4.12. Порядок звітності за всіма випадками порушення безпеки руху встановлює Укрзалізниця.
9.3. Заходи з попередження транспортних подій
9.3.1. На підставі матеріалів розслідування та проведених під час розслідування позачергових перевірок чи технічних ревізій з питань безпеки руху у структурних підрозділах та службах залізниць розробляють і здійснюють заходи щодо запобігання та недопущення повторення подібних порушень із пропозиціями щодо покращення стану безпеки руху.
9.3.2. Результати технічних ревізій і перевірок структурних підрозділів не пізніше одного місяця з часу закінчення мають бути розглянуті у колективах структурних підрозділів та в службах залізниці; в службах - заступниками начальника залізниці, а при необхідності - у головних управліннях; заводів - у головних управліннях Укрзалізниці. Результати технічної ревізії та контрольної перевірки залізниці розглядає особисто начальник залізниці або особа, яка виконує його обов'язки.
9.3.3. Начальник Головного управління, управління, у господарстві якого трапилась катастрофа або аварія, та начальник залізниці у тримісячний термін після катастрофи або аварії повинні надати інформацію про виконання розроблених на залізниці заходів за результатами розслідування катастрофи або аварії відповідному главку і Головному управлінню безпеки руху та екології Укрзалізниці та Міністерству транспорту та зв'язку України.
9.3.4. Головне управління безпеки руху та екології в установленому порядку інформує про стан безпеки руху поїздів Міністерство транспорту та зв'язку України, Генерального директора Укрзалізниці, його заступників, керівників головних управлінь, управлінь Укрзалізниці та залізниць.
У разі погіршення стану безпеки руху в господарствах Укрзалізниці чи виявлення окремих грубих порушень вимог нормативних актів із безпеки руху Головне управління безпеки руху та екології інформує про це Генерального директора Укрзалізниці.
10. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ
10.1. Розробка та прийняття заходів (програм)
10.1.1. Планування здійснюють на державному, галузевому рівняхта підприємствах.
Укрзалізниця формує галузеві програми, наукові, проектні і проектно-конструкторські розробки, координує їх виконання, сприяє впровадженню в практику досягнень науки й техніки, нових технологій та передового досвіду щодо убезпечення руху поїздів.
10.1.2. Заходи (програми) планують як на середньотерміновий (п'ятирічний), так і поточний (річний) періоди.
10.1.3. Конкретні заходи, спрямовані на виконання певного завдання або усунення конкретних недоліків з питань безпеки руху поїздів, розробляють на термін, достатній для їх виконання.
10.1.4. Для розробки заходів (програм) наказом можуть створюватися робочі групи. Наказом визначають склад робочої групи, термін розробки, погодження та подання на затвердження заходів (програм), принципи яких необхідно дотримуватись під час розробки, та основні завдання.
10.1.5. При плануванні заходів (програм) необхідно дотримуватись таких принципів:
- конкретності завдань;
- можливості реалізації заходів - повинно бути передбачено ресурсне забезпечення;
- ефективності завдань - повинна бути проведена попередня оцінка ефективності запланованих завдань;
- можливості контролю реалізації завдань.
10.1.6. Завдання заходів (програм) розробляють на підставі:
- вимог законодавчих та нормативних актів;
- результатів аналізу стану аварійності;
- результатів сертифікації, обстежень, оглядів тощо;
- рекомендацій комісій з розслідування транспортних подій;
- приписів, актів органів, що здійснюють нагляд та контроль за станом безпеки руху.
10.1.7. Заходами (програмами) передбачають завдання організаційного та технічного характеру.
10.1.8. Заходи (програми) розробляють за формою, яка наведена в додатку 17.
10.2. Забезпечення реалізації
10.2.1. Питання безпеки руху на залізничних переїздах викладені в Державній програмі забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктах і залізничних переїздах на 2003-2007 роки (далі - Програма), затвердженій розпоряжденням Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 56-р ( 56-2003-р ).
10.2.2. На підставі завдань Програми ( 56-2003-р ) щорічно до 1 січня Укрзалізниця розробляє уточнений робочий план виконання завдань Програми на рік.
10.2.3. Основними етапами реалізації робочого плану Програми ( 56-2003-р ) є:
- доведення завдань до підрозділів (відповідальних виконавців), проведення тендерів на виконання завдань та незалежної експертизи технічних рішень;
- виділення необхідних фінансових коштів та заохочення інвестицій;
- розробка технічного завдання (умов), проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
- укладення договорів на виконання робіт;
- установлення ефективного контролю за виконанням завдань Програми ( 56-2003-р ).
10.3. Супроводження виконання
10.3.1. Супроводження виконання завдань заходів (програм) здійснюють на всіх етапах виконання, і воно містить:
- розгляд та погодження технічних завдань (умов), проектної та іншої технічної документації, договорів;
- чіткий розподіл робіт між виконавцями, які реалізують окремі завдання;
- визначення відповідальних за контроль кожного завдання;
- прийняття (уведення) в експлуатацію окремих етапів (черг) виконання робіт;
- проведення авторського нагляду в окремих випадках;
- проведення експертизи в необхідних випадках;
- підготовка та проведення сертифікації;
- створення й організація роботи комісій з прийняття виконаних робіт.
10.3.2. Хід виконання програм розглядають на засіданні комісії з безпеки руху поїздів і автотранспорту, охорони праці та пожежної безпеки Укрзалізниці.
10.3.3. Державна адміністрація залізничного транспорту до 15 січня поточного року направляє Міністерству транспорту та зв'язку України інформацію про стан виконання галузевих програм.
10.4. Оцінка результатів
10.4.1. Оцінку результатів здійснюють:
- нормативно-правових актів - шляхом їхніх погоджень та затверджень. У необхідних випадках для оцінки якості розробки можуть створюватися редакційні комісії, а також направлятися на експертний висновок проекти актів;
- засобів виробництва, транспортних засобів, об'єктів, споруд, пристроїв - шляхом перевірки їхньої відповідності вимогам безпеки, установленим нормативам відомчими, міжвідомчими та державними комісіями. Засіданням комісії передує засідання робочих груп. Результат засідання комісії оформлюється актом (протоколом).
10.4.2. На кожне виконання й прийняття завдання програми повинен бути оформлений акт.
11. СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Підтвердження відповідності та ліцензування в Укрзалізниці здійснюють відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
11.1. Підтвердження відповідності
11.1.1. Об'єктами підтвердження відповідності в законодавчо врегульованій сфері є технологічні процеси, транспортні засоби, устатковання, споруди, інші об'єкти транспорту, шляхи сполучення, персонал.
11.1.2 Для підтвердження відповідності об'єктів, які можуть становити небезпеку для життя й здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, повинні бути розроблені технічні регламенти з підтвердження відповідності.
11.1.3. Підтвердження відповідності здійснюють акредитовані в установленому законодавством порядку органи із сертифікації об'єктів залізничного транспорту, які уповноважені на здійснення цієї діяльності в законодавчо врегульованій сфері.
11.2. Ліцензування
11.2.1. Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензуванню на залізничному транспорті підлягає надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
11.2.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
11.2.3. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
11.2.4. У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включають кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
11.2.5. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо транспортних засобів, будівель, споруд, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включають до ліцензійних умов.
11.2.6. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджують спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та Міністерства транспорту та зв'язку України.
11.2.7. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган із питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
11.2.8. Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводять не частіше одного разу на рік.
11.2.9. Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган із питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.
11.2.10. Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видають керівникові суб'єкта, який перевірявся, другий - зберігає орган, який здійснив перевірку.
11.2.11. Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган із питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів із дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензій.
12. ПРОПАГАНДА БЕЗПЕКИ
12.1. Пропаганда безпеки є важливим інструментом формування правильного сприймання як самих питань безпеки руху поїздів і попередження транспортних подій, так і доведення інформації в цій сфері до виконавців.
12.2. Використовують такі види пропаганди:
12.2.1. Конференції, семінари, які проводить Укрзалізниця, один раз на рік;
12.2.2. Інформаційні бюлетені, які містять розширений аналіз стану безпеки руху поїздів, видає Укрзалізниця - один раз у квартал;
12.2.3. Стенди з матеріалами з безпеки руху поїздів, які розміщують у відповідних класах та інших місцях.
12.2.4. Альбоми, плакати, відеофільми з питань безпеки руху поїздів.
12.2.5. Аналіз причин транспортних подій у трудових колективах.
12.2.6. Особисті розмови працівників служб та ревізорів із персоналом.
12.2.7. Розміщення найбільш актуальних проблем із питань безпеки руху поїздів на сторінках журналів, газет, в Інтернеті.
12.2.8. Проведення днів, місячників, тижнів із питань безпеки руху поїздів (у тому числі в рамках міжнародних заходів із пропаганди безпеки руху поїздів).
13. КОНТРОЛЬ
13.1. Основна мета контролю - своєчасне виявлення відхилень від вимог безпеки руху поїздів для оперативного вживання ефективних заходів з їх усунення.
Контроль здійснюють також і для перевірки виконавської дисципліни на рівнях СУБРП.
13.2. Контроль стану безпеки руху повинен ґрунтуватися на таких принципах: ефективність, повнота та об'єктивність, безперервність та регулярність, своєчасність та оперативність.
13.3. Контроль стану безпеки руху містить такі основні етапи:
- вибір об'єктів, що перевіряються, та параметрів контролю;
- обстеження вибраних об'єктів;
- оцінку відповідності фактичних даних до нормативних вимог;
- визначення необхідності прийняття рішень, заходів з усунення невідповідностей, відхилень від норм.
13.4. Контроль за безпекою руху поїздів здійснюють шляхом:
- організації профілактичної роботи;
- проведення технічних ревізій;
- проведення контрольних та раптових перевірок;
- контролю за розробкою та виконанням нормативної документації з питань безпеки руху поїздів та її погодження в установленому порядку.
13.4.1. Комплексні перевірки - це всебічна ретельна ревізія стану безпеки руху на підприємстві, в об'єднанні, установі, організації.
Їх здійснюють відповідно до графіка перевірок спеціальною комісією за участю представників органів управління та нагляду.
Графік комплексних перевірок в Укрзалізниці на наступний рік затверджують в установленому порядку.
Позачергові комплексні перевірки здійснюють у випадках погіршення стану безпеки руху та за фактами катастроф та аварій.
За результатами перевірок складають акт за формою, наведеною в додатку 18.
Хід виконання рекомендацій, викладених в акті комплексної перевірки та наказах, виданих за результатами її проведення, повинні постійно контролювати працівники служб, на які покладена організація роботи з питань безпеки руху, та ревізори відповідних ревізорських апаратів.
13.4.2. Цільові перевірки - це перевірки на об'єктах, підприємствах, в організаціях, групі підприємств конкретних питань безпеки руху.
Їх здійснюють працівники служб безпеки руху, ревізорський склад протягом робочого дня, інколи - декількох робочих днів.
Після закінчення перевірок складають акт або видають припис установленої форми.
13.4.3. Ревізії господарств із питань безпеки руху поїздів здійснюють у такому порядку:
структурних підрозділів залізниць - один раз на рік дільничними ревізорами залізниць і вибірково ревізорами залізниць під час ревізії господарств;
господарств залізниць - один раз на рік апаратом головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці відповідно до графіка, затвердженого начальником залізниці;
залізниць - один раз у два роки Головним управлінням безпеки руху та екології з проведенням контрольної перевірки в наступному році;
підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці - один раз у три роки Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці з проведенням контрольної перевірки через півтора року.
13.4.4. Результати технічних ревізій і перевірок структурних підрозділів не пізніше одного місяця з часу закінчення мають бути розглянуті в колективах структурних підрозділів та в службах залізниці; служб - заступниками начальника залізниці у разі потреби.
Результати технічної ревізії та контрольної перевірки залізниці розглядає особисто начальник залізниці або особа, яка виконує його обов'язки.
13.4.5. При незадовільному стані безпеки руху в структурних підрозділах та службах залізниць проводять позачергові перевірки чи технічні ревізії з висновками й пропозиціями щодо покращення стану безпеки руху.
13.4.6. Оперативний контроль здійснюється на визначеному об'єкті, підприємстві, в організації, як правило, протягом одного дня в присутності керівника цього об'єкта:
- посадовими особами органів управління шляхом перевірки виконання заходів, передбачених основними нормативами з видачею відповідного документа;
- органами, які здійснюють нагляд за складанням акта або видачею припису встановленої форми щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків.
13.5. Основна мета нагляду - суворе дотримання законодавства з безпеки руху поїздів.
13.6. Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті - це нагляд за додержанням об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями чинних актів законодавства, правил, норм, інструкцій, якими регламентовані вимоги безпеки руху поїздів на залізничному транспорті.
13.7. Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті покладено у Міністерстві транспорту та зв'язку України на Управління безпеки на транспорті, Державну адміністрацію залізничного транспорту України й їх органи на місцях: апарати головних ревізорів з безпеки руху поїздів на залізницях та дирекціях залізничних перевезень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 ( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті".
13.8. Для забезпечення нагляду за додержанням підприємствами та структурними підрозділами Укрзалізниці нормативних актів щодо безпеки руху та у разі виникнення загрози безпеці руху поїздів та життю і здоров'ю людей працівникам ЦРБ Укрзалізниці та працівникам РБ і УРБ надано право видавати припис (додаток 19).


14. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ ПОЇЗДІВ В УКРЗАЛІЗНИЦІ
14.1. Структурно-функційна схема управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці (рис. 1) побудована на принципі системності в роботі й охоплює всі рівні управління.
14.2. Управління здійснюється шляхом цілеспрямованого регулювання організаційних, технічних, психофізіологічних факторів, що впливають на безпеку руху поїздів.
Органами управління є Укрзалізниця, залізниці, дирекції залізничних перевезень, об'єднання, підприємства та структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень.
Рис. 1 Структурно-функційна схема управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці ( za232-04 )
14.3. Суб'єктами управління є персонал, функційні служби, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління безпекою руху поїздів з метою забезпечення її функціювання.
14.4. Об'єктами управління є стан безпеки технологічних процесів, транспортних засобів, залізничної колії, устатковання, споруд, пристроїв, інших об'єктів транспорту, персоналу.
14.5. Інформація про виявлені відхилення від вимог безпеки руху та транспортні події надходить в органи управління для аналізу, розслідування, прийняття управлінських рішень та контролю за їх виконанням.
14.6. Управління безпекою руху поїздів здійснюють шляхом постійного цілеспрямованого виявлення негативних факторів, їх аналізу, розробки додаткових керуючих дій, їх реалізації та контролю за виконанням.
Начальник управління безпеки на транспорті Ю.В.Гержод
__________________
Если не можете скачать файл... / Наше приложение ВКонтакте / Какими программами открывать скачанное? | Распоряжения 1
Admin вне форума   Ответить с цитированием 12
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
=УЗ ЦШ= ЦВ-ЦШ-0053 - Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда Admin Документы Укрзалізниці 8 12.12.2019 09:16
ЦД-ЦП-ЦШ-ЦЕ-0083 - Інструкція про порядок надання та використання "вікон" у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 14:27
Наказ №12 от 12.01.12 - Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України Admin Документы Укрзалізниці 0 17.12.2012 14:26
Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин сходу рухомого складу з рейок на залізницях України, наказ від 21.08.2002 № 432-Ц. Доповнення до Методичних вказівок від 23.04.2010 № 29 влас Поиск документации 0 19.11.2012 18:59
=Книги= Ищу книгу "Правила безпеки руху на залізничному транспорті України" AJIEKSSS Книги и журналы 0 12.04.2011 12:51

Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.

СЦБ на железнодорожном транспорте Справочник  Сайт ПГУПС
сцбист.ру сцбист.рф

Лицензия зарегистрирована на scbist.com
СЦБИСТ (ранее назывался: Форум СЦБистов - Railway Automation Forum) - крупнейший сайт работников локомотивного хозяйства, движенцев, эсцебистов, путейцев, контактников, вагонников, связистов, проводников, работников ЦФТО, ИВЦ железных дорог, дистанций погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожников.
Связь с администрацией сайта: admin@scbist.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by NuWiki v1.3 RC1 Copyright ©2006-2007, NuHit, LLC Перевод: zCarot
Advertisement System V2.4